CONTENTS
SPECIAL LINKS
JAZZ BAR(BBS)
THE JAZZMAN WHOM I MET
THE JAZZ SPOT TO WHICH I WENT
LIVE CALENDER
BLOG
CONTACT



ASAKO NO MOSHIMOSHI
SODANSHITSU VISTA


Jazz Radio from 88.5FM KPLU

[PIANO]
SACHIKO YASUI
MICHIYO MATSUSHITA
AKANE MATSUMOTO
HITOMI NISHIYAMA
HIDEAKI HORI
[VOCAL]
ERI KAMIYA
[TRUMPET]
HIKARI ICHIHARA
[BASS]
HIROSHI TAKASE
YUTAKA YOSHIDA
[DRUMS]
TARO KOYAMA

Copyright (C) 1999-2008 MOSHIMOSHI ASAKO JAZZ